قوانین

جولای 11, 2021

آشنایی با جرم شناسی کامپیوتری

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﻬﻮر ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي و رﺷﺪ روزاﻓﺰون آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ، دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش […]
جولای 11, 2021

زمان و مکان ارسال و دریافت ‌داده پیام

  ماده ۲۶- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود. […]
جولای 11, 2021

اعتبار قراردادهای خصوصی

اعتبار قراردادهای خصوصی قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند […]
جولای 11, 2021

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ماده ۱حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورندهٔ آن است. نحوهٔ […]
شروع کنید