ارتباط با ما


مهندس علیرضا کشتکاران
مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای- کارشناس رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر- با صلاحیت کار در کل کشور- کشف ادله دیجیتال- ارزیابی و ارزشگذاری استارتاپ- ارزیابی و ارزشگذاری پروژه های it


ایمن سازی و توسعه کسب و کار

بنیانگذار ایمن سازی و توسعه کسب و کار - کارشناسی و مشاوره در پرونده های رایانه ای- تنظیم قرارداد-تامین دلیل

مسئوليت ها :
1-كارشناس رسمي دادگستري در رشته كامپيوتر ( حوزه فعالیت : کل کشور )
2-مدیر عامل شرکت مفسر رایانه شیراز
3-مشاورسازمان نظام صنفي رايانه اي
4-عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ۱۳۸۹
5-عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي فارس ۱۳۸۹
6-نايب رئيس تعاوني مسكن سازمان نصر استان فارس۱۳۸۹
7-ریاست کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نصر فارس ۱۳۸۹
8-ریاست شورای انتظامی سازمان نصر استان فارس ۱۳۹۰
9-عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي استان فارس ۱۳۹۲
10-عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ۱۳۹۲
11-ریاست کمیسیون مشاوران سازمان نصر استان فارس ۱۳۹۲
12-ریاست شورای انتظامی سازمان نصر استان فارس ۱۳۹۲
13-ریاست کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی کشور۱۳۹۲
14-ریاست کمیسیون مشاوران سازمان نصر استان فارس ۱۳۹۸
15-ریاست کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی کشور۱۳۹۸
16-عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
17-دبیر هیات رئیسه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
Eng . Alireza Keshtkaran
. Computer Official Expert of Justice – computer law Expert

ارتباط با ما
    شروع کنید