علیرضا کشتکاران


مجری برگزاری دوره های ایمن سازی کسب و کار- ارزشگذاری- آشنایی با قوانین رایانه ای


دوره ایمن سازی کسب و کار:

مخاطبین :
صاحبان کسب و کار – صاحبان شرکت ها و استارتاپ هادوره ارزشگذاری:

مخاطبین :
صاحبان کسب و کار – صاحبان شرکت ها و استارتاپ ها – فری لنسر ها – برنامه نویس ها- سرمایه گذاراندوره آشنایی با قوانین رایانه ای:

مخاطبین :
صاحبان کسب و کار – صاحبان شرکت ها و استارتاپ ها – فری لنسر ها – برنامه نویس ها- سرمایه گذاراندوره پیشگیری از جرایم رایانه ای:

مخاطبین :
صاحبان کسب و کار – صاحبان شرکت ها و استارتاپ ها – فری لنسر ها – برنامه نویس ها- سرمایه گذاران


۰شروع کنید

علیرضا کشتکاران

مجری برگزاری دوره های ایمن سازی کسب و کار- ارزشگذاری- آشنایی با قوانین رایانه ای


دوره ایمن سازی کسب و کار:

مخاطبین :
صاحبان کسب و کار – صاحبان شرکت ها و استارتاپ ها

اهداف :

۱٫ انتقال تجربه عملی کارشناسی (پیرامون بررسی علل وقوع اختلافات در کسب و کارها و نوع تخلفات مرتبط با این مبحث در پرونده هایی که تا بحال کارشناسی شده )

۲٫ بررسی قوانین مرتبط با این مبحث

۳٫ روش های پیشگیری از تخلفات مرتبط با این مبحث

شروع کنید