جرم شناسی رایانه ای

جولای 11, 2021

فارنزیک و جرم شناسی رایانه ای

فارنزیک و جرم شناسی رایانه ای مقدمه ای بر فارنزیک (forensic) و جرم شناسی رایانه ای کلمه فارنزیک در لغت به معنی دادگاه و یا پزشکی […]
جولای 11, 2021

آشنایی با جرم شناسی کامپیوتری

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﻬﻮر ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي و رﺷﺪ روزاﻓﺰون آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ، دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش […]
جولای 11, 2021

قوانین مالکیت فکری

قوانین مالکیت فکری مالکیت فکری/معنوی (intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد باب […]
جولای 11, 2021

زمان و مکان ارسال و دریافت ‌داده پیام

  ماده ۲۶- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود. […]
شروع کنید